• +420 415 240 240
 • info@klinovec.cz

Provozní řád Trail Parku

I.
Všeobecné podmínky

 1. Tento provozní řád se vztahuje na provoz lanových drah a využití sítě stezek areálu Trail Park Klínovec nacházejícím se na pozemcích Lesů Jáchymov s.r.o. a Lesů ČR, s.p. na katastrálních územích Jáchymov a Plavno (dále jen areál).
 2. Provozovatelem areálu je SKIAREÁL KLÍNOVEC s.r.o.
 3. Účastník provozu lanové dráhy a návštěvník stezek je povinen se řídit tímto provozním řádem, Pravidly chování na stezkách, platnými právními předpisy a pokyny provozovatele areálu.
 4. Provozovatel areálu neodpovídá za škody na majetku a zdraví návštěvníka areálu, pokud byly způsobeny chováním, které neodpovídá tomuto provoznímu řádu, Pravidlům chování na stezkách, platným právním předpisům a pokynům provozovatele areálu nebo jím pověřených osob.
 5. Dodržování provozního řádu v areálu mohou kontrolovat provozovatelem oprávněné osoby. Oprávněnou osobou je každý pracovník SKIAREÁLU KLÍNOVEC s.r.o. a každý, kdo je označen jako pověřená osoba.
 6. Vstupem do areálu návštěvník potvrzuje, že se seznámil s tímto provozním řádem.

II.
Provoz stezek

 1. V zájmu vlastní bezpečnosti a z důvodu zajištění bezproblémového výkonu myslivosti je zakázáno se pohybovat po stezkách od soumraku do úsvitu.
 2. Opravy stezek se provádí během provozu na stezkách. Místo, kde probíhají práce je označeno značkou Práce na stezce.
 3. Po stezce se návštěvníci pohybují na vlastní nebezpečí a provozovatel neodpovídá ani za škody způsobené povětrnostními a klimatickými vlivy. Účastníci provozu dbají na bezpečnost vlastní i bezpečnost ostatních návštěvníků.
 4. Nedodržování následujících pravidel chování na stezkách může být důvodem vyloučení návštěvníka z provozu:
  1. Každý návštěvník je povinen přizpůsobit rychlost své jízdy svým schopnostem, obtížnosti a stavu trati, povětrnostním podmínkám a viditelnosti.
  2. Před první jízdou se musí jezdec seznámit s obtížností jednotlivých stezek a Pravidly chování na stezkách.
  3. Jízda je dovolena pouze s vhodným horským kolem, které má bezproblémový technický stav. Zjistí-li provozovatel areálu nedostatečný technický stav kola, neumožní jízdu v areálu.
  4. Návštěvník je povinen používat ochrannou cyklistickou přilbu a respektovat doporučení týkající se vybavení pro jízdu na různě obtížných stezkách. Návštěvník je povinen mít u sebe mapu a mobilní telefon.
  5. Jízda v areálu je zakázána pod vlivem alkoholu a jiných omamných látek.
  6. Dětem do 15 let je vstup do areálu umožněn pouze pod dozorem některého ze zákonných zástupců na jejich odpovědnost, případně s instruktorem.
  7. Je dovoleno předjíždět pouze způsobem popsaným v Pravidlech chování na stezkách.
  8. Je zakázáno jezdit v protisměru.
  9. Je zakázáno zastavovat na nepřehledných a frekventovaných úsecích stezek.
  10. Bez souhlasu provozovatele je zakázáno stavět na stezkách jakékoliv úpravy a překážky.
  11. Zákaz jízdy mimo stezky a lesní cesty.
  12. Zákaz budování neautorizovaných stezek.
  13. Každý účastník provozu na sjezdové trati je povinen poskytnout zraněnému pomoc a ohlásit úraz pracovníkům provozovatele nebo Horské službě. Telefonní čísla pro tyto případy (+ 420 1210, 112) jsou uvedena na dřevěných patnících lemujících stezku a na jízdním dokladu.
  14. Každý návštěvník je povinen dbát ustanovení těchto pravidel a pokynů oprávněných osob provozovatele nebo pracovníků horské služby. Při porušení těchto pravidel a pokynů oprávněných osob může být návštěvník vyloučen z přepravy na lanové dráze a z využití stezek a je plně odpovědný za veškerou případnou škodu, kterou provozovateli areálu i třetím osobám takto způsobí.
 5. Provozovatel si vyhrazuje právo umožnit po předchozí domluvě tréninky a soutěže v jízdě na kole na určité části stezek. Tyto stezky a jejich sekce budou provozovatelem zřetelně označeny.
 6. Provozovatel má právo v případě potřeby libovolné úseky stezek uzavřít. Důvodem pro uzavření jsou např. silně podmáčená stezka, poškození stezky, plánovaná či náhodná těžba apod. Návštěvníci musí toto omezení bezpodmínečně respektovat. V případě poškození stezky je uživatel povinen tuto skutečnost oznámit provozovateli areálu.
 7. Při výuce jízdy na kole odpovídá příslušný pracovník za organizaci výuky, bezpečnost jeho svěřenců a neohrožování dalších návštěvníků.
 8. Kontrolu dodržování provozního řádu provádí zaměstnanec areálu a má právo návštěvníka, který poruší některá ustanovení provozního řádu a pravidel chování na stezkách vyloučit z areálu.

III.
Provoz vleků a lanových drah

 1. Provoz vleků a lanových drah je závislý na klimatických podmínkách a povětrnostních podmínkách.
 2. Pravidelný provoz vleků a lanových drah pro veřejnost je v měsících denně v době od 9:00 do 17:00 hodin Provozovatel si vymiňuje nárok na změnu pracovní doby.
 3. Zakoupením jízdenky se návštěvník zavazuje respektovat uvedené smluvní podmínky dané provozním řádem v celém areálu.
 4. Účastník přepravy je povinen zejména:
  1. Mít u sebe platnou jízdenku a na požádání ji oprávněné osobě provozovatele prokázat.
  2. Prvním průchodem turniketem je jízdenka znehodnocena a vázána s osobou držitele, tím je nepřenosná. Porušení této podmínky, kdy jízdenka je použita neoprávněnou osobou, může být důvodem vyloučení jízdenky z provozu, formou blokace v elektronickém odbavovacím systému. Držitel jízdenky je identifikován prvním průchodem turniketem, pomocí monitorovacího kamerového systému. Jízdenka je poté vázána na držitele jízdenky a je dále nepřenosná na jinou osobu. Účastník přepravy tímto dává svůj výslovný souhlas provozovateli k pořizování fotografií jeho osoby.
  3. Dbát pokynů oprávněné osoby provozovatele.
 5. Jízdenkou se rozumí jízdenka pro jednotlivou jízdu, jízdenka časová, nebo bodová opravňující návštěvníka k více jednotlivým jízdám po dobu její platnosti ve vymezeném rozsahu.
 6. Při nákupu sezonního skipasu předloží zákazník aktuální fotografii a uvede své jméno a příjemní. Nákupem sezonní skipasu zákazník souhlasí se zpracováním osobních údajů v uvedeném rozsahu.
 7. SKIAREÁL KLÍNOVEC s.r.o. jako správce osobních údajů zpracovává osobní údaje zákazníků za účelem ochrany společnosti před neoprávněným zneužíváním jízdenek jinou osobou než je osoba držitele skipasu v souladu s ustanovením § 5 odst.1 písm. a)zákona číslo 101/2000 Sb.
 8. Náhradu jízdného ve formě poukazu na náhradní jízdenku nebo jeho části provozovatel návštěvníku poskytne pouze v případě:
  1. Úrazu ve SKIARÁLU KLÍNOVEC s.r.o.
  2. Přerušením dodávky elektrické energie trvající déle než dvě hodiny v celém areálu.
  3. Ve SKIARÁLU KLÍNOVEC s.r.o. se v případě úrazu zákazníka vrací nevyužitá část jízdného. Podmínkou je písemné potvrzení ošetřujícího lékaře o ošetření zákazníka (záznam o úrazu) a platný doklad o zakoupení jízdenky.
  4. Náhrada jízdného musí proběhnout během doby platnosti skipasu. Na reklamace skipasů s uplynulou dobou platnosti nebude brán zřetel.
  5. Reklamace se přijímá pouze s platným dokladem transakce.
  6. V jiných případech se jízdné nenahrazuje.
 9. Oprávněná osoba provozovatele má právo návštěvníkovi areálu jízdenku odebrat bez náhrady její nominální ceny v případě, že je jízdenka návštěvníkem úmyslně poškozena, upravena nebo je jiným způsobem manipulováno s jejími údaji, a dále v případě hrubého porušení provozního řádu užitím vleku nebo sjezdové tratě. Jízdenky jsou nepřenosné na jinou osobu! Při kontrole je zákazník povinen předložit pokladní doklad ke kontrolované jízdence. Pokud nebude doklad předložen, je oprávněn provozovatel vyřadit jízdenku z provozu.
 10. Jednotlivé vlečné zařízení (pomu) je oprávněn užívat vždy pouze jeden návštěvník. Přeprava dětí do 6 let věku, které nejsou schopné samostatné jízdy na vleku, je povolena pouze na dvoumístném vlečném zařízení a lanové dráze v doprovodu dospělé osoby. Způsob jištění osoby mladší 6 let stejně jako zakázané způsoby přepravy těchto osob je zobrazeno na instruktivních tabulích v prostoru přístupu k vleku. Provoz na lanových drahách řeší provozní řád lanových drah.
 11. Při pádu během jízdy je nutno okamžitě opustit trasu lyžařského vleku.
 12. Využití vleku a lanové dráhy může být osobou oprávněnou provozovatelem odepřeno osobám, které jsou pod vlivem alkoholu nebo návykových látek, nebo které ohrožují nebo neoprávněně omezují ostatní návštěvníky areálu.
 13. Záloha na skipas je vratná v pokladnách SKIAREÁLU KLÍNOVEC s.r.o. a Fichtelberg Schwebebahn.

IV.
Platnost provozního řádu

Tento provozní řád platí od 15.3.2016